Mikä on takaus?

moneyy Takaukselle ovat ominaisia muun muassa seuraavat seikat:

 • takaussitoumuksen kohteena on toisen henkilön velka; omaa velkaa ei voi koskaan taata
 • takaaja, joka on maksanut velan toisen henkilön puolesta, saa vaatia tältä korvausta suorituksestaan (ns. regressi)

Takaus on päävelkaan nähden liitännäinen:

 • takausvastuun syntyminen edellyttää päävelan olemassaoloa
 • takausvastuu raukeaa, kun päävelka on kokonaan maksettu tai velka lakkaa muutoin
 • takauksella ei ole omaa, itsenäistä tarkoitusta; se on päävelkasuhteen apusitoumus

Takaus on oikeudellinen kolmikantasuhde, jossa osapuolina ovat velkoja, päävelallinen ja takaaja. Päävelallinen on vastuussa velan maksamisesta velkojalle. Jos velallinen ei maksa velkaansa, velkojalla voi olla oikeus vaatia suoritusta takaajalta ja jos takaaja joutuu suorittamaan velan, hän saa vaatia korvausta päävelalliselta.

Takaustyyppejä

 • Toissijainen takaus on takaus, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta vain, jollei suoritusta saada velalliselta. Tällaista takausta kutsuttiin ennen lailliseksi takaukseksi.
 • Jollei takausta ole annettu omavelkaisena takauksena tai takauksen sisällöstä ole muuta sovittu, takaus katsotaan annetuksi toissijaisena takauksena (Takauslaki 3 §). Toissijaiset takaukset ovat käytännössä erittäin harvinaisia.
 • Omavelkainen takaus on takaus, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen.
 • Omavelkainen takaaja on päävelasta ensisijaisessa vastuussa. Velkoja saa omavelkaisen takauksen perusteella vaatia takaajalta suoritusta, kun päävelka on erääntynyt (Takauslaki 22 §).
 • Täytetakaus on takaus, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta vain siltä osin kuin suoritusta ei saada päävelan vakuudeksi annetusta omaisuudesta.
 • Erityistakaus on takaus, joka koskee vain takaussitoumuksessa yksilöityä yhtä tai useampaa päävelkaa.
 • Yleistakaus on takaus, joka koskee muutakin kuin vain yksilöityä päävelkaa. Takaus siis koskee kaikkia nimetyn luotonantajan saatavia sitoumuksessa mainitulta päävelalliselta.
 • Jälkitakaus on takaus, jonka tarkoituksena on turvata velkojan saatava toiselta takausmieheltä eli ensitakaajalta. Kyse on takaajan puolesta annetusta takauksesta.
 • Vastatakaus on takaus, joka on annettu takausmiehen regressisaamisen vakuudeksi. Se annetaan päätakaajalle eikä velkojalle

Lähde: Wikipedia

Kannattaa kuitenkin tarkkaan katsoa ja tutkia että kenen takaajaksi rupeaa. Yleensä takaajia ovat mm. omia sukulaisia (Esimerkiksi: Vanhemmat) jos se vain on mahdollista esimerkiksi